Abychom Vám co nejvíce zpříjemnili zážitek z tipování, používáme soubory cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.    Další informace

Pravidla soutěže „LIGA HOSPOD“
(dále  „soutěž“)

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je Plzeňský Prazdroj, a.s. se sídlem Plzeň, U Prazdroje 7, PSČ 304 97, IČ 453 57 366 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 227 (dále „pořadatel“).

Organizátorem soutěže je Concept One a.s., se sídlem U Bulhara 1611/3, 11000 Praha 1, IČ 267 17 981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13192 (dále „organizátor“).

Organizátor zajišťuje pro pořadatele řádný průběh soutěže.

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 8.9.2017 (dále „doba soutěže“).

3. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na www.ligahospod.cz (dále „webová stránka“) v restauracích uvedených na webové stránce (dále „ restaurace“).

4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Účastníkem soutěže (dále „soutěžící“) se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která se registruje na webové stránce tím, že uvede svou přezdívku, e-mailovou adresu a potvrdí souhlas s těmito pravidly.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora a všechny osoby na pořádání a organizaci soutěže zúčastněné, a osoby jim blízké.

5. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěž probíhá výhradně v souvislosti se sportovními utkáními vypsanými v aplikaci, v záložce Nejbližší sportovní události.

Pravidla soutěže

Každá restaurace obdrží čtyřmístný kód. Ten je zapsán na tabuli v restauraci nebo je soutěžícím k dispozici u výčepního. Kód vyplní soutěžící ve svém profilu po přihlášení na webovou stránku před prvním tipem. Kódy se pravidelně mění. Pokud tipující v průběhu trvání ligy hospod změní hospodu, nový kód vloží prostřednictvím tlačítka „Změnit hospodu“. Po vyplnění kódu může soutěžící odpovědět na soutěžní otázku určenou pořadatelem pouze v utkáních DNES. Tipování začíná každý den od 8h ráno a končí max. 30min po začátku zápasů. U závodů a utkání jednotlivců, či štafet se tipuje pouze do začátku závodu či utkání.

Soutěžní otázka může znít:

Kolikátá skončí Gabriela Koukalová v závodě na 15km?
V tomto případě se tipování ukončí začátkem závodu a soutěžící tipuje přesné pořadí závodníka.

nebo

Tipni skóre zápasu v základní hrací době.
Soutěžící v tomto případě tipuje přesné skóre zápasu v základní hrací době. Pokud padne gól v prodloužení, nájezdech apod., tento gól/y se do skóre v soutěži “Liga hospod” nepočítají.

V případě správného tipu získává soutěžící 1 bod.

Soutěž probíhá ve třech úrovních:

1. úroveň „Individuální soutěž“

Vyhrávají tři soutěžící za každé sportovní utkání, kteří tipnou správné pořadí/výsledek. V případě více správných tipů rozhodne:
- čas tipu nejbližší začátku zápasu nebo závodu

2. úroveň „Hospoda s největším počtem bodů“

Body soutěžících se sčítají pro restauraci, ze které soutěžící tipují, po dobu jednoho kalendářního měsíce. Každý kalendářní měsíc vyhrávají tři restaurace s nejvyšším počtem bodů. V případě, že počet bodů u více restaurací bude shodný, rozhodují o vítězné restauraci toto kritérium:
- nejvyšší počet tipů v restauraci

3. úroveň „Nejlépe tipující hospoda na konci kalendářního roku”

Nejpozději 10. prosince 2017 se oznámí hospoda s nejvyšším počtem bodů za celé období tipování. V případě, že počet bodů u více restaurací bude shodný, rozhoduje o vítězné restauraci toto kritérium:
- nejvyšší počet tipů

6. VÝHRY A JEJICH PŘEDÁNÍ

Výhry ve 1. úrovni soutěže „Individuální soutěž“

Všichni 3 vítězové získají metr piv = deset piv, které budou k dispozici k vyčepování v hospodě, ze které tipovali. Výhra je v hodnotě cca 250 Kč.

Výherci budou vyhlášeni na webové stránce a kontaktováni na emailovou adresu, kterou uvedli v rámci registrace, vždy po skončení daného zápasu či závodu, na který výherce tipoval.

Informace o výhře budou e-mailem zaslány výherci i hospodskému, které budou obsahovat tyto shodné údaje:
- přezdívku výherce
- sportovní událost, na kterou tipoval/a
- datum tipu

Hospodský bude moci ověřit výherce a předat výhru. Hospodský nesmí předat osobní údaje (přezdívku) o výherci třetím osobám.

Výhry v 2. úrovni soutěže „3 vítězné hospody za měsíc“

Každá ze tří vítězných restaurací obdrží:
- 1x 50l sud piva značky Gambrinus; v hodnotě 1 600 Kč
- Celou šunku; v hodnotě 1 200 Kč

Výhra ve 3. úrovni „Nejlépe tipující hospoda na konci kalendářního roku“

Výherní hospoda získává:
- 1x televizor značky Samsung; v hodnotě 20 000 Kč.

Hospoda bude kontaktována nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výherce, přičemž výsledky budou k dispozici i v aplikaci “Liga hospod” v záložce “Žebříčky”. Výhra bude do hospody doručena nejpozději do 14 dnů od vyhlášení výhry, tedy do 31.12. 2017.

Obecné podmínky k výhrám

Pokud si výherce výhru v daném termínu nepřevezme, přičemž nepřevzetí výhry nezavinil pořadatel ani organizátor, je pořadatel oprávněn rozhodnout, že nárok tohoto výherce na výhru zaniká.

Výherce není oprávněn požadovat proplacení výhry v penězích, požadovat jinou výhru a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora či pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Organizátor ani pořadatel neodpovídají za případné vady výhry vyjma případů, kdy odpovědnost nelze podle obecně závazných právních přepisů smluvně vyloučit. Případné vady výhry výherce reklamuje přímo u výrobce či poskytovatele služby.

Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrací uděluje soutěžící pořadateli v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění ( dále „zákon o ochraně osobních údajů“) souhlas se zpracováním osobních údajů, které soutěžící uvedl při registraci nebo jinak v souvislosti se soutěží (dále „údaje“), za účelem organizace a vyhodnocení soutěže, určení výherců, předání výher a prezentace výsledků soutěže veřejnosti.

Správcem údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je pořadatel, a organizátor soutěže je jejich zpracovatelem. Údaje mohou zpracovávat pořadatel, organizátor a případně další osoby, jimž údaje předají, a to způsoby běžnými v marketingu a k účelům uvedeným v předchozím odstavci. Soutěžící má právo na přístup k údajům a na jejich opravu a další práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Souhlas se zpracováním údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu 3 let ode dne počátku doby soutěže a soutěžící má právo jej kdykoliv písemně na adresu organizátora nebo pořadatele odvolat. Odvolá-li soutěžící souhlas se zpracováním údajů, je pořadatel oprávněn jej ze soutěže vyloučit.

Osobní údaje (přezdívka a email) budou zpracovávány pro tyto účely:
- Organizace soutěže, včetně jejího vyhodnocení, předání výher a prezentace výsledků
- Marketingová komunikace spočívající v rozesílání newsletteru s periodicitou cca 2 měsíce.

Pořadatel informuje soutěžící, že na webové stránce může využívat dočasné soubory soutěžících ukládané v zařízení soutěžících (dále „cookies“), a to za účelem usnadnění technického chodu webové stránky, k provedení soutěže a k dalším marketingovým účelům pořadatele. Soutěžící uděluje pořadateli a organizátorovi souhlas s využíváním cookies za stejných podmínek, jako uděluje souhlas ke zpracování údajů. Správu cookies lze provádět nástroji nastavení všech běžných webových prohlížečů. Odvolá-li soutěžící souhlas s využíváním cookies, je pořadatel oprávněn jej ze soutěže vyloučit.

OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Soutěžící může být ze soutěže vyloučen, pokud pořadatel a/nebo organizátor soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že soutěžící jedná podvodně, v rozporu s pravidly soutěže a/nebo s dobrými mravy (např. vystupuje pod falešnou identitou; při registraci uvede nepravdivé údaje; je osobou, která je z účasti v soutěži vyloučena apod.).

Pořadatel nebo organizátor soutěže jsou oprávněni kdykoliv požadovat od soutěžícího doložení jeho identity a toho, že jedná v souladu s těmito pravidly a dobrými mravy. Nedoloží-li soutěžící svoji identitu nebo to, že jedná v souladu s těmito pravidly či dobrými mravy bez odkladu po obdržení výzvy pořadatele nebo organizátora, může být ze soutěže vyloučen.

V případě vyloučení soutěžícího ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká, přičemž soutěžící nemá nárok na žádnou kompenzaci.

Výhry, na které soutěžícím z jakéhokoliv důvodu zanikl nárok, propadají pořadateli, který s nimi naloží dle svého uvážení.

Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu soutěže nebo před jejím zahájením změnit pravidla soutěže, včetně jejího přerušení či dřívějšího ukončení. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Organizátor ani pořadatel neodpovídají za chod sítě elektronických komunikací, dodávky elektrického proudu ani za chod zařízení soutěžícího či třetích osob, jež jsou potřebná k tipování a jinému jednání v rámci soutěže vyjma případů, kdy nemožnost jednání v rámci soutěže pořadatel nebo organizátor zaviní.

Pořadatel ani organizátor neposkytují v souvislosti se soutěží technickou podporu ani poradenský servis.

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za újmu vzniklou v souvislosti s využitím výher či s účastí v soutěži, s výjimkou případu, kdy takovou odpovědnost nelze podle obecně závazných právních přepisů smluvně vyloučit.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže, včetně posouzení splnění podmínek soutěže a účasti v ní. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže nese důkazní břemeno soutěžící.

V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů, příp. ostatních informací týkajících se soutěže, mají přednost ustanovení těchto pravidel.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími, organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

Tato pravidla jsou k nahlédnutí na webové stránce a v provozovně organizátora.

V Praze dne 8. 9. 2017

Zapojte se v restauracích označených:
Sdílej Ligu hospod se svými kamarády na